Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Wolność religijna

Za jedną z podstawowych wartości Forum uznaje Wolność religijną i jako cel stawia sobie jej obronę, ponieważ chrześcijaństwo w Polsce posiada długą historię pokojowej oraz twórczej współpracy z innymi wyznaniami i prowadzi stały dialog z innymi religiami. Wartości chrześcijańskie pomagają w integracji w naszym społeczeństwie ludzi innych kultur oraz tradycji, w tym islamu.  

Religia w "nowoczesnym" społeczeństwie


Benedykt XVI o miejscu religii w "nowoczesnym" społeczeństwie


„Religia nie jest dla prawodawców problemem, który mają rozwiązać, lecz bardzo ważnym «wkładem» w narodową debatę. W związku z tym muszę wyrazić troskę z powodu rosnącej marginalizacji religii, szczególnie chrześcijańskiej, jaka ma miejsce w pewnych środowiskach, nawet w krajach przywiązujących wielką wagę do tolerancji. Są ludzie, którzy domagają się, żeby głos religii zamilkł lub przynajmniej przeniósł się do sfery czysto prywatnej. Inni twierdzą, że należy zaprzestać publicznych obchodów różnych świąt, takich jak Boże Narodzenie — kierując się pozbawionym podstaw przekonaniem, że mogą one w jakiś sposób obrażać wyznawców innych religii lub osoby niewierzące. Jeszcze inni twierdzą — paradoksalnie uzasadniając to chęcią wyeliminowania dyskryminacji — że należy niekiedy żądać od chrześcijan, pełniących funkcje publiczne, by postępowali wbrew własnemu sumieniu. Te niepokojące sygnały świadczą o nieuznawaniu nie tylko praw ludzi wierzących do wolności sumienia i wolności religijnej, lecz także zasadności roli religii w życiu publicznym. Dlatego pragnę zachęcić każdego z was do szukania w swojej dziedzinie sposobów na rozwijanie i popieranie dialogu między wiarą i rozumem w każdym wymiarze życia narodu”.

 

Religion, in other words, is not a problem for legislators to solve, but a vital contributor to the national conversation. In this light, I cannot but voice my concern at the increasing marginalization of religion, particularly of Christianity, that is taking place in some quarters, even in nations which place a great emphasis on tolerance. There are those who would advocate that the voice of religion be silenced, or at least relegated to the purely private sphere. There are those who argue that the public celebration of festivals such as Christmas should be discouraged, in the questionable belief that it might somehow offend those of other religions or none. And there are those who argue – paradoxically with the intention of eliminating discrimination – that Christians in public roles should be required at times to act against their conscience. These are worrying signs of a failure to appreciate not only the rights of believers to freedom of conscience and freedom of religion, but also the legitimate role of religion in the public square. I would invite all of you, therefore, within your respective spheres of influence, to seek ways of promoting and encouraging dialogue between faith and reason at every level of national life.

Przemówienie papieża Benedykta XVI w Westminster Hall,  17 września 2010

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ 1948)

Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.